ουσιαστικά α΄ κλίσης: ὁρμῇ, ἀρετῇ, ῥώμῃ, τέχναις, θαλάττης, εὐψυχίᾳ, πολιτείαν, στρατιώτῃ, νεανίαν, νεανίαις, στρατιώταις, στρατιῶτα, πολῖτα, γλῶσσαν, μελίσσης, γλώσσης, γλῶσσαι, λοχιῶν, πέτραι, ἀλήθειαν, ἀληθείας, ἁμάξης, θυέλλης, δίψης, θήρας, ῥίζης, εὐσεβείας, ἀδικίας, ἀνδρείας, βασιλίσσης, ουσιαστικά β΄και γ΄ κλίσης: βασιλέων, νήσῳ, τῆς ἠπείρου, ἀνθρώπους, πόλεμον, κινδύνους, τρόπαιον, κατακλυσμῶν, νῆσος, πέλαγος, τοῦ στόματος, τόπον, χρόνῳ, ἀνθρώπων, λαοῖς, νόσων, δένδροις, δένδρων, δώρων, δῶρον, νόσου, ναυκλήρου, συμβολαίοις, φόβους, διδασκαλεῖα, θορύβου, Ἀθηναῖοι, κινδύνους, ἐλάφους, καμήλοις,

Εντοπίστε τα ουσιαστικά α΄ κλίσης

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?