Create better lessons quicker
megafon - naprava za pojačavanje zvuka, megalopolis - urbana zona koja obuhvaća više velikih gradova, politeizam - mnogoboštvo, polifonija - višeglasno pjevanje ili sviranje, panhelenski - svegrčki, panteon - hram posvećen svim bogovima,

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives