Create better lessons quicker
1) Po čemu se kreće brod? a) Tračnicama b) Cesti c) Moru 2) Što radi kapetan? a) Mete pod b) Upravlja brodom c) Pliva u moru 3) Kome kapetan zapovijeda na brodu? a) Posadi b) Mornarima c) Sebi 4) Tko se brine za sigurnost putnika u brodu? a) Kapetan b) Mornari c) Posada

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives