Create better lessons quicker
1) Koliko se žirafa nalazi na slici? a) 6 b) 4 c) 8 2) Koliko se zmija nalazi na slici? a) 5 b) 7 c) 4 3) Koliko se slonova nalazi na slici? a) 7 b) 3 c) 4 4) Koliko se lavova nalazi na slici? a) 1 b) 7 c) 9 5) Kojih životinja ima najviše? a) Zmija b) Žirafa c) Zebri 6) Kojih životinja ima najmanje? a) Žirafa b) Lavova c) Slonova 7) Usporedi broj žirafa i lavova! a) 3 > 3 b) 3 = 4 c) 3 = 3 8) Broj zmija je veći od broja lavova. a) Točno! b) Netočno! 9) Broj slonova je veći od broja zebri. a) Točno! b) Netočno! 10) Usporedi broj lavova i zebri! a) 6 < 7 b) 7 > 6 c) 7 < 6 11) Kojih životinja ima najmanje na slici? a) Slonova b) Žirafa c) Lavova 12) Usporedi broj zebri i slonova! a) 7 = 8 b) 7 < 7  c) 7 < 8 13) Broj lavova je jednak broju slonova. a) Točno! b) Netočno! 14) Usporedi broj zmija i slonova. a) 4 < 5 b) 5 > 4 c) 5 = 5 15) Na slici je broj svih životinja jednak. a) Točno! b) Netočno!

Switch template

Interactives

Leaderboard

Switch template

Interactives