Create better lessons quicker
1) Kvadar ima... Koliko ploha😁 a) 12ploha b) 8ploha c) 6 ploha d) 15 ploha e) 3 plohe 2) Kocka ima..... Koliko bridova?? a) 11 bridova b) 4 brida c) 12 bridova d) 8 bridova 3) Kocka je omeđena sa.... a) Pravokutnicima b) Kvadrima c) Kvadratima d) Kockama e) Trokutima 4) Vrh KVADRA je mijesto gdje se spajaju.... a) 3 brida b) 2 brida c) 5 bridova d) 6 bridova e) 1 brid 5) Strane KVADRA su.. a) Kocke b) Piramide c) Pravokutnici d) Bridovi

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives