Create better lessons quicker
1) U kojoj većoj regiji se nalazi PP Kopački rit? a) U Baranji b) U Banovini c) U Ravnim Kotarima 2) Kada je utemeljen? a) 1991. b) 1972. c) 1976. 3) Veličina PP Kopački rit je: a) 17700 ha b) 17777 ha c) 17770 ha 4) PP Kopački rit proširen je: a) 1990. b) 1997. c) 1999. 5) PP Kopački rit ima važnu ulogu rezervata za: a) ptice b) biljni svijet c) bioraznolikost kukaca

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives