Create better lessons quicker
Oligarşi - Yönetimin küçük bir grubun yada zümrenin elinde olması, Egemenliğin tek kişinin elinde olduğu yönetim şekli, Yargı görevini yürüten kuvvet., TBMM - Ülkemizde yasa yapma yetkisine sahip güç., Sivil Toplum Kuruluşları - Yönetimin karar alma sürecini etkileyen gönüllülük esasına dayalı kuruluşlardır.şlardır., Yönetimin karar alma sürecini etkileyen kamuoyu oluşmasını sağlayan unsurlardan biridir.., Demokrasi - Halkın kendi kendini yönetmesi., Yasalar önünde herkesin aynı haklara sahip olması, Özgürlük - Başkalarına zarar vermeden herkesin yasalar çerçevesinde dilediğini yapabilmesidir., Yürütme - Yasaları uygulama gücü., Bir devletin nasıl yönetileceğini belirten temel yasa. biçimini , Konut dokunulmazlığı - Temel hak ve özgürlüklerimizden biri, Medeni - Toplumsal ve sosyal alanda kadın erkek eşitliğini sağlayan kanun, Seçme ve seçilme - 1934 yılında Atatürk tarafından kadınlara verilen siyasi hak, Yazılı kurallar, görgü kuralları - Bir toplumda düzenin sağlanması için uyulması gerekenler.,

Etkin Vatandaşlık 6. Sınıflar

Switch template

Interactives

Leaderboard

Switch template

Interactives