Create better lessons quicker
1) Interval prime dijelimo na: a) čista, mala b) čista, smanjena, c) čista, velika d) čista, povećana 2) Sekunda je razmak od? a) tri tona b) šest tonova c) dva tona d) istog tona 3) Velika sekunda (v2) uzlazno na tonu "g" glasi: a) e-fes b) e-fis c) e-eis d) e-f 4) Čista prima na tonu "cis" glasi a) cis-ces b) cis-des c) cis-cis d) cis-d 5) Snizilica je znak kojim: a) malo slovo h b) malo slovo p c) malo slovo g d) malo slovo b 6) Nastavi niz: b-es-as a) des-ces-ges b) ges-des-ces c) ces-des-ges d) des-ges-ces 7) Koja ljestvica ima predznake b-es-as? a) Es dur b) B dur c) Des dur d) As dur 8) Koji tonalitet ima dvije povisilice: a) G dur b) D dur c) H dur d) E dur 9) Koji tonalitet ima samo povislicu fis? a) D dur b) G dur c) A dur d) C dur 10) Koji je ton povišen u d-mol harmonijskoj ljestvici? a) e b) c c) g d) a 11) Koja vrsta d-mol ljestvice sadrži ton h? a) melodijski d mol b) prirodni d mol c) harmonijski d mol 12) U prirodnom d-molu, polustepeni su: a) e-f i a-b b) g-a i c-d c) d-e i f-g

Solfeggio_ponavljanje_2

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives