Create better lessons quicker
1) Interval nakon kvarte se zove: a) septima b) oktava c) kvinta d) sekunda 2) Velika terca(v3) uzlazno na tonu g glasi: a) g-h b) g-b c) g-ais d) g-his 3) Mala terca(m3) na tonu b glasi: a) b-dis b) b-des c) b-cis d) b-d 4) Dur kvintakord se sastoji od: a) Male terce i čiste kvinte b) Velike sekunde i čiste kvinte c) Čiste kvarte i čiste kvinte d) Velike terce i čiste kvinte 5) Mol kvintakord se sastoji od: a) Male terce i čiste kvinte b) Velike sekunde i čiste kvinte c) Čiste kvarte i čiste kvinte d) Velike terce i čiste kvinte 6) Koliko doba ima dvopolovinska mjera? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 7) Ono što je četvrtinskoj mjeri polovinka, to je polovinskoj mjeri? a) četvrtinka b) cijela nota c) osminka d) šesnaestinka 8) Koje dvije povisilice ima D-dur? a) Fis i Gis b) Cis i Gis c) Cis i Dis d) Fis i Cis 9) U D dur ljestvici, polustepeni su: a) G-A i A-H b) D-E i E-Fis c) Fis-G i Cis-D d) A-H i D-E 10) Koje tri povislice ima A-dur? a) Fis, Gis i Ais b) Fis, Cis, i Gis c) Fis, Dis i Eis d) Fis, Cis i Dis 11) U A dur ljestvici, polustepeni su: a) Fis-Gis i A-H b) D-E i E-Fis c) Cis-D i Gis-A d) H-Cis i E-Fis 12) Koliko povislica ima prirodna fis-mol ljestvica: a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 13) U kojoj vrsti fis-mola povisujemo samo ton e? a) melodijskom fis-molu b) harmonijskom fis-molu c) prirodnom fis-molu 14) U kojoj vrsti fis-mola povisujemo tonove d i e? a) prirodnom fis-molu b) harmonijskom fis-molu c) melodijskom fis-molu

Solfeggio_ponavljanje_3

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives