Create better lessons quicker
մեծ, բարի, քնքուշ, չար - Ածական, պարել, երգել, նվագել, աշխատել - Բայ, դպրոց, բժիշկ, անտառ, դղյակ - Գոյական, յոթ, առաջին, երրորդ, տասնմեկ - Թվական,

Խոսքի մասեր

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives