Create better lessons quicker
1) Wszystkie wymagania organizmu względem środowiska nazywamy... a) siedliskiem b) niszą ekologiczną c) tolerancja ekologiczną d) ekosystemem 2) Jest to obszar, na którym żyje dany osobnik i w jednym z nich może żyć wiele organizmów. a) siedlisko b) nisza ekologiczna c) optimum d) populacja 3) Jakie cechy populacji wpływają na jej liczebność ? a) rozrodczość, zagęszczenie, śmiertelność, emigracja b) śmiertelność, imigracja, wędrówki, rozrodczość c) emigracja, imigracja, zagęszczenie, wędrówki d) imigracja, rozrodczość, emigracja, śmiertelność  4) Która ilustracja przedstawia rozmieszczenie równomierne ? a) b) c) 5) Jakie wyróżniamy konkurencje ? a) antagonistyczne b) nieantagonistyczne c) wewnątrzgatunkowe d) międzygatunkowe e) płciowe f) wiekowe 6) Oddziaływania nieantagonistyczne to ... a) konkurencja b) mutualizm c) pasożytnictwo d) drapieżnictwo e) roślinożerność f) komensalizm 7) Czy rośliny potrafią się bronić przed roślinożercami ? a) nie b) tak 8) Czy udawanie rośliny to jeden ze sposobów polowania drapieżników ? a) tak b) nie 9) Przykłady pasożytów to ... a) pijawka lekarska, litopsy, owsiki b) wesz głowowa, tasiemiec, jasnota biała c) kleszcz, glista ludzka, lulek czarny d) tasiemiec, kleszcz, łuskiewnik różowy 10) Jak nazywany jest ścisły związek dwóch gatunków, przynoszący obustronne korzyści i konieczny do ich przetrwania ? a) mutualizm b) protokooperacja c) symbioza d) komensalizm 11) Z czego składa się ekosystem ? a) z biocenozy b) z biotopu c) z biocenozy i z biotopu 12) Jakie wyróżniamy poziomy troficzne ? a) producenci, konsumenci, destruenci b) producenci, konsumenci c) producenci, destruenci d) konsumenci, destruenci 13) Zaznacz prawdziwe zdania dotyczące łańcucha pokarmowego a) jego pierwszym ogniwem są destruenci b) jest to ciąg organizmów, w których każdy jest zjadany przez kolejny c) jest nazywany łańcuchem troficznym 14) W ekosystemie pierwiastki krążą między materią nieożywioną środowiska a materią znajdująca się w ciałach organizmów. Jak nazywamy ten proces ? a) przepływem energii b) krążeniem energii c) energią wiązań chemicznych 15) Co to jest ? a) schemat sieci pokarmowej b) schemat przedstawiający sukcesję c) łańcuch pokarmowy d) piramida ekologiczna

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives