Create better lessons quicker
1) Utwór A. Mickiewicza składa się z 14 wersów ułożonych w trzy strofy czterowersowe i jedną trzywersową. a) PRAWDA b) FAŁSZ 2) W dwóch pierwszych strofach pojawiają się rymy okalające żeńskie dokładne a) PRAWDA b) FAŁSZ 3) Pierwsza część wiersza ma charakter opisowy, druga refleksyjny. a) PRAWDA b) FAŁSZ 4) Obecnie czasownik ,,kołysa się" użyty w wersie ,,Słyszę, kędy motyl kołysa się na trawie" to przykład: a) archaizmu. b) neologizmu. c) zapożyczenia. d) kolokwializmu 5) We fragmencie ,,W takiéj ciszy — tak ucho natężam ciekawie, Że słyszałbym głos z Litwy" występuje czasownik w trybie a) oznajmującym. b) rozkazującym. c) przypuszczającym 6) Czasownik ,,słyszałbym" służy a) podkreśleniu siły tęsknoty podmiotu lirycznego za Litwą. b) nakłonieniu czytelnika do wspólnego odkrywania piękna przyrody.

Stepy akermańskie - pytania zamknięte

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives