Create better lessons quicker
1) Paralelogram je a) pravokutnik sa dva para paralelnih stranica b) četverokut sa četiri para paralelnih stranica c) četverokut sa dva para paralelnih stranica d) pravokutnik sa četiri para paralelnih stranica 2) Na slici je pravokutnik. a) Točno b) Netočno 3) Na slici je paralelogram. a) Točno b) Netočno 4) Na slici je trapez. a) Točno b) Netočno 5) Izbaci uljeza: svojstvo paralelograma je da a) je zbroj veličina njegovih susjednih kutova je 180 o b) su mu dijagonale jednako duge c) mu se dijagonale raspolovljuju d) su nasuprotne stranice jednako duge 6) Koje svojstvo pripada rombu, ali ne pripada paralelogramu a) dijagonale su međusobno okomite b) dijagonale su jednake duljine c) dijagonale se raspolavljaju 7) Trapez ima a) četiri para paralelnih stranica b) tri para paralelnih stranica c) dva para paralelnih stranica d) jedan par paralelnih stranica 8) Koji kut je jednak kutu alfa? a) beta b) gama c) delta 9) Koje svojstvo ne pripada pravokutniku? a) Dijagonale mu se raspolovljuju b) Dijagonale su međusobno okomite c) Dijagonale su jednake duljine 10) Koja stranica je nasuprotna stranici s? a) k b) b c) r 11) Koje stranice su susjedne stranici DL? a) samo ED b) ED, ML c) ML, EM d) samo EM

Switch template

Interactives

Leaderboard

Switch template

Interactives