Create better lessons quicker
1) Na slici je prikazan: a) jednakostranični trokut b) raznostranični trokut c) jednakokračni trokut 2) Što je simetrala dužine? a) pravac koji polovi dužinu b) pravac koji je okomit na dužinu c) pravac koji polovi dužinu i okomit je na nju d) pravac koji siječe dužinu 3) Centar upisane kružnice trokutu nalazi se u sjecištu:  a) simetrala stranica b) simetrala c) simetrala kutova 4) Zbroj veličina unutarnjih kutova trokuta iznosi: a) 360o b) 180o c) 540o 5) Zbroj veličina vanjskih kutova trokuta iznosi:  a) 360o b) 180o c) 540o 6) Kako još zovemo presječnicu: a) simetrala b) transverzala c) okomica 7) Presječnica je svaki pravac koji: a) siječe dužinu b) siječe trokut c) siječe dva paralelna prava 8) Unutarnji kut i pripadajući vanjski kut trokuta zajedno čine: a) ispruženi kut b) puni kut c) pravi kut 9) Veličina vanjskog kuta trokuta jednaka je zbroju veličina: a) unutarnjih kutova b) susjednih unutarnjih kutova c) nasuprotnih unutarnjih kutova 10) Kako zovemo najdulju stranicu pravokutnog trokuta? a) kateta b) hipotenuza c) okomica

Switch template

Interactives

Leaderboard

Switch template

Interactives