Create better lessons quicker
1) Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşları arasında yer almaz? a) b) c) d) 2) Monarşi yönetim biçiminde yönetme yetkisi yönetme yetkisi bir kişinin elinde toplanmıştır. Cumhuriyette ise bu yetki halkın elindedir. Verilen açıklamada demokrasinin temel ilkelerinden hangisine değinilmiştir?  a) Çoğulculuk b) Çoğunluk c) Eşitlik d) Milli Egemenlik 3) Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde demokrasinin varlığını kanıtlamaz? a) Seçimlerde herkesin özgürce oy kullanması b) Seçimlerde kadınlarında oy kullanıp aday olabilmesi c) Muhtarların seçimle iş başına gelmesi d) Eğitimin belli bölgelerde gelişmişmesi 4) Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin temel ilkelerinden biri değildir? a) Katılım b) Sınıf Üstünlüğü c) Özgürlük d) Hukukun Üstünlüğü 5) Yasama, yürütme ve yargının farklı kurumlar tarafından yürütülmesine ne ad verilir?  a) Hükümet Sistemi b) Kuvvetler Birliği c) Kuvvetler Ayrılığı d) Bakanlar Kurulu 6) Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşunun görevlerinden biri değildir? a) Kamuoyu oluşturarak devletten taleplerde bulunmak b) Köylerde ve kentlerde güvenliği sağlamak. c) Demokrasinin gelişimine katkıda bulunmak d) Yönetimle halk arasında köprü olmak 7) Aşağıdakilerden hangisi bir toplumda gündemi belirleyen araçlardan biri değildir? a) b) c) d) 8) Kardeşlerine bakması üniversiteyi kazanan Ayşe'nin kaydını yaptıramaması hangi hakkının ihlal edildiğinin göstergesidir? a) Sağlık Hakkı b) Eğitim Hakkı c) Çevre Hakkı d) Dilekçe Hakkı 9) Aşağıda verilen kavramlardan hangi ikisi birbirini tamamlar?  a) Kişi egemenliği-İnsan hakları b) Haklar-Özgürlükler c) Özgürlükler - Teokratik yaşam d) İnsan hakları - Monarşik düzen 10) Hukuk devletinde aşağıdaki kavramlardan hangisinin üstünlüğü yoktur?  a) Kanun ve yasaların b) Adaletin c) Kişi hak ve hürriyetlerinin d) Hakim ve savcıların kişisel görüşlerinin

Etkin Vatandaşlık Değerlendirme Testi

Switch template

Interactives

Leaderboard

Switch template

Interactives