1) مهم ترین تفاوت دنیای بازی با دنیای واقعی چیست؟ a) فیدبک آنی b) فهمیدن هدف بازی c) معنای حماسی d) معاشرت بیشتر e) تقاضای بازی کردن راحت تر است تا کمک گرفتن f) کوچینگ مداوم 2) چرا از گیمیفیکیشن در آموزش کارکنان استفاده میکنیم a) اثربخشی بیشتر b) نشان دادن اینکه این کار ممکن است c) کلاس داشتن d) چون بقیه انجام میدن e) بودجمون اضافیه f) سرمون درد میکنه 3) نسل z چه کسانی هستند a) دهه 60 b) دهه 50 c) دهه 40 d) دهه 30 e) دهه 20 f) دهه 80ایا 4) هدف کلی گیمیفیکشین چیه a) خوشی b) سرگرمی c) پول d) ثروت e) سلامتی f) وفاداری

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?