1) Nakon Drugog svjetskog rata u Jugoslaviji vlast preuzimaju a) nacisti. b) fašisti. c) komunisti. d) nitko od navedenih. 2) Federativna Narodna Republika Jugoslavija se sastojala od __ republika. a) 4 b) 6 c) 5 d) ništa od navedenog 3) Jugoslavija se s vremenom počela gospodarski razvijati. a) TOČNO b) NETOČNO 4) Koje je godine osnovana FNRJ? a) 1945. b) 1943. c) 1944. 5) Komunisti su '45. formirali političku organizaciju pod nazivom a) Jugoslavenska fronta. b) Narodna fronta. c) Centralna front. d) Komunistička fronta. 6) Početkom 1947. je donesen ustav Narodne Republike a) Srbije. b) Hrvatske. c) BiH. d) Makedonije. 7) Također je uvedena __ vlast. a) centralistička b) federativna 8) Provedene su: nacionalizacija, ruralna reforma i kolonizacija. a) TOČNO b) NETOČNO 9) Vođa FNRJ-a je bio a) Ante Pavelić. b) Josip Broz Tito. c) Adolf Hitler. d) Kim Jong Un. 10) Zagrebački nadbiskup protiv kojeg je montiranim procesom vlast htjela slomiti utjecaj KC u Hrvatskoj je bio a) bl. Alojzije Viktor Stepinac. b) Franjo Kuharić. c) Marko Culej. 11) Komunisti su zagovarali: a) mnogoboštvo. b) katoličanstvo. c) budizam. d) hinduizam. e) ateizam. 12) Jugoslvija je nakon rata bila usko povezana sa SSSR-om. a) TOČNO b) NETOČNO 13) Informbiro je nacionalno udruženje komunističkih stranaka. a) TOČNO b) NETOČNO 14) Jugoslavija se razvijala po uzoru na SAD. a) TOČNO b) NETOČNO 15) Jedan od bližih Titovih suradnika je bio Andrija Herbang. a) TOČNO b) NETOČNO 16) Kaznionica za muškarce se nalazila na Golom otoku, a za žene na sv. Grguru. a) TOČNO b) NETOČNO 17) Plansko gospodarstvo je usporavalo gosp. razvitak Jugoslavije. a) TOČNO b) NETOČNO

Hrvatska u drugoj Jugoslaviji

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?