Create better lessons quicker
Objasni pojmove monteizam, politeizam i ateizam?, Objasni henoteizam i navedi primjer takvog vjerovanja?, Nabroj tri najveće monoteističke religije na svijetu i nabroj njihove svete gradove?, Sveta knjiga muslimana?, Sveta knjiga jevreja?, Sveta knjiga kršćana?, Sa kojiom misijom dolaze poslanici u monteističkim religijam?, Šta označava riječ THEOS?, Na koji način jevreji izgovaraju ime Božije?, Navedi odrednice Noinog saveza sa Bogom?, Navedi tri saveza sa Bogom koja je uspostavio Abraham?, Koji je poslanik spasio Jevreje iz ropstva u Egiptu i koliko je puta sklapao savez sa Bogom?, Kada se desilo prvo razaranje Hrama?, Šta je ostalo od drugog hrama danas?, Ko su Sefardi a ko Aškenazi?, U kojem narodu je rođen Isus?, U kojoj godini Isus počinje da propovjeda vjeru i šta je prethodilo tome?, Šta označava Kristos?, Ko su bili apostoli?, Kada je kršćanstvo prihvaćeno kao nova vjera?, Za vrijeme kojeg kralja se kršćanstvo proglašava državnom religijom?, Kakvo značenje su imali koncili za kršćanstvo?, Koncil u Nikeji?, Koncil u Efezu?, Koncil u Craigradu?, Koncil u Klacedonu?, Kada se dogodila velika šizma i šta predstvalja?, Martin Luter i njegov doprinos kršćanstvu?, Šta je indulgencija?, Poslanik Muhammed u islamu?, Nastanak prve muslimanske države?, Medinska povelja?, Širenje islama od Poslanika do danas?, Hilafet u islamu?, Koje godine se ukida hilafet u islamu?, Hilafet pravednih halifa?, Kada je uspostavljena IZ BIH?, Zbog čega se desio najveći raskol među muslimanskim svijetom?, Podjela muslimana danas?.

Kultura religija

Leaderboard

Random wheel is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives