1) Ποιο είναι το σωστό; a) συνήθιζαν b) σηνύθιζαν 2) Ποιο είναι το σωστό; a) υδρόγιος σφαίρα b) υδρόγειος σφαίρα c) ειδρόγιος σφαίρα 3) Ποιο είναι το σωστό; a) καθώς b) καθός 4) Ποιο είναι το σωστό; a) στρηφογύριζαν b) στριφογήριζαν c) στριφογύριζαν 5) Ποιο είναι το σωστό; a) κλειστά b) κληστά c) κλιστά 6) Ποιο είναι το σωστό; a) σημάδευαν b) συμάδευαν 7) Ποιο είναι το σωστό; a) δάχτιλο b) δάχτηλο c) δάχτυλο 8) Ποιο είναι το σωστό; a) σημίο b) σημείο c) συμείο 9) Ποιο είναι το σωστό; a) οι συγγραφείς b) οι συγγραφής c) οι συγκραφείς 10) Ποιο είναι το σωστό; a) πηραμίδα b) πυραμίδα c) πυραμείδα 11) Ποιο είναι το σωστό; a) των θαυμάτων b) τον θαυμάτον c) τον θαβμάτων 12) Ποιο είναι το σωστό; a) συνδιασμός b) σηνδιασμός c) συνδυασμός 13) Ποιο είναι το σωστό; a) τελείωνε b) τελίωναι c) τελίωνε 14) Ποιο είναι το σωστό; a) εξερευνυτές b) εξερευνητές c) εξαιρευνητές 15) Ποιο είναι το σωστό; a) πλανήτης b) πλανύτης c) πλανίτης 16) Ποιο είναι το σωστό; a) θάβμαζαν b) θαύμαζαν 17) Ποιο είναι το σωστό; a) ποικιλία b) πηκιλία c) πικοιλία 18) Ποιο είναι το σωστό; a) συναντούσαν b) σηναντούσαν 19) Ποιο είναι το σωστό; a) ταξήδευαν b) ταξίδευαν c) ταξίδεβαν 20) Ποιο είναι το σωστό; a) ονειρεύοντε b) ονειρεύωνται c) ονειρεύονται

Γλώσσα Ε' Δημοτικού - β τε'υχος σελ. 34

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?