1) Διαλέγω το σωστό: a) ημερολόγιο b) ιμερολόγηο c) οιμερολόγιο 2) Διαλέγω το σωστό: a) νομίζω b) νωμίζω c) νομίζο 3) Διαλέγω το σωστό: a) ξεχνάο b) ξαιχνάω c) ξεχνάω 4) Διαλέγω το σωστό: a) αφτό b) αυτώ c) αυτό 5) Διαλέγω το σωστό: a) κήριος b) κύριος c) κύριως 6) Διαλέγω το σωστό: a) πολήχρωμη b) πολύχρωμη c) πωλύχρομη 7) Διαλέγω το σωστό: a) μεγάλι b) μεγάλει c) μεγάλη 8) Διαλέγω το σωστό: a) ορέο b) ωραίο c) οράιο 9) Διαλέγω το σωστό: a) καινούριο b) κενούριο c) καινούργιο 10) Διαλέγω το σωστό: a) λίμνη b) λοίμνη c) λήμνι 11) Διαλέγω το σωστό: a) φαντάζι b) φαντάζει c) φαντάζοι 12) Διαλέγω το σωστό: a) ασιμένιος b) ασιμένιως c) ασημένιος 13) Διαλέγω το σωστό: a) πολύς b) πολοίς c) πολής 14) Διαλέγω το σωστό: a) κάποιη b) κάποιοι c) κάπηοι 15) Διαλέγω το σωστό: a) σηγκινημένος b) συγκηνημένος c) συγκινημένος 16) Διαλέγω το σωστό: a) πίημα b) ποίημα c) ποίυμα 17) Διαλέγω το σωστό: a) βγαίνω b) βγένω c) βγαίνο 18) Διαλέγω το σωστό: a) μήθος b) μύθος c) μύθως 19) Διαλέγω το σωστό: a) Έσωπος b) Αίσωπος c) αίσωπος 20) Διαλέγω το σωστό: a) φεγκάρι b) φεγγάρι c) φεγγάροι 21) Διαλέγω το σωστό: a) πλέω b) πλέο c) πλαίω 22) Διαλέγω το σωστό: a) φοτεινός b) φωτηνός c) φωτεινός 23) Διαλέγω το σωστό: a) αδύνατος b) αδοίνατος c) αδίνατος 24) Διαλέγω το σωστό: a) οίταν b) είταν c) ήταν 25) Διαλέγω το σωστό: a) φέγκει b) φέγγει c) φέγγι 26) Διαλέγω το σωστό: a) άσχημο b) άσχοιμο c) άσχιμο 27) Διαλέγω το σωστό: a) μικρί b) μικρύ c) μικρή

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?