Create better lessons quicker
Šta je priroda?, Kako dijelimo prirodu?, Šta spada u živu, a šta u neživu prirodu?, Šta su staništa?, Ko čini životnu zajednicu?, Kakva su to prirodna, a kakva kultivirana staništa?, Navedi staništa koja smo učili., Koje su štetne, a koje korisne životinje u voćnjaku?, Koje su štetne, a koje korisne životinje upovrtnjaku?, Zašto korov ometa rast povrća?, Koja je razlika između livada i pašnjaka?, Kako dijelimo šume?, Nabroj spratove šume., Objasni razliku između jezera, gola i močvare., K su stanovnici bare?, Navedi neke biljke i životinje uz more., Navedi neke biljke i životinje u moru..

Životne zajednice- ponavljanje

Leaderboard

Random wheel is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives