Create better lessons quicker
1) Koliko književnih rodova postoji? a) 4 b) 8 c) 3 2) Pronađi primjer asonance a) Navrh brda vrba mrda b) I cvrči, cvrči cvrčak 3) Kojoj vrsti lirske pjesme pripada ova pjesma a) sonet b) balada c) misaona pjesma 4) Kako nazivamo stilso izražajno sredstvo koje nastaje tako da izborom riječi ili slika postupno pojačava ili slabi početna predodžba ili doživljaj? a) haiku b) gradacija c) hiperbola 5) Roman je epska književna vrsta a) točno b) netočno 6) Ideja je: a) stilsko izražajno sredstvo b) osnovna misao književnog djela c) kratka lirska pjesma 7) Obilježja lirike su: a) duga i osjećajna b) izvodi se na pozornici c) osjećajna i kratka 8) Lirska pjesma raspoređena u 14 stihova je? a) sonet b) anegdota c) balada 9) Tko je autor socijalnog romana "Oliver Twist" a) Dobriša Cesarić b) Vesna Parun c) Charles Dickens 10) Kako se zove dramska vrsta temeljena na suprotnosti stajališta a) Komedija b) Tragedija c) Drama u užem smislu 11) Kako se zove književno tekst u kojem autor opisuje svoj život a) Autobijografija b) Biografija 12) Što od ovog nije pripovijedna tehnika a) opisivanje b) monolog c) metafora d) dijalog 13) Tko tebe kamenom, ti njega kruhom je: a) gradacija b) poslovica c) hiberbola 14) Koja je pjesnička slika "Lišće šušti" a) Vidna/vizualna b) Taktilna/dodirna c) Slušna/auditivna 15) "Cijeli je svijet pozornica i svi su muškarci i žene tek glumci:i maju svoje izlaske i ulaske" je: a) metafora b) crtica c) dijalog 16) Na kojem narječu je napisana dijalektna pjesma "Lastavice" a) Štokavskome b) Kajkavskome c) Čakavskome 17) Socijalna karekterizacija lika je: a) karakterizacija lika novčanim stanje lika,tj.da li je lik bogat ili siromašan i koliko b) karakterizacija lika pomoću njegovog govora c) karakterizacija lika postupcima 18) Rima i jednak broj slogova najvažniju su za: a) dobru komediju b) dobar ritam u pjesmi

kviz iz književnosti-Antonija Čičić 7.c

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives