Create better lessons quicker
soberanya - Kapangyarihan ng isang bansa na hindi dapat pakialaman ng ibang bansa, teritoryo - Lawak ng lupain, katubigan at ang nasa himpapawid, tao - Bumubuo sa populasyon ng isang bansa, pamahalaan - Naglalayon na matatag ang sibilisadong lipunan, bansa - Lugar na may naninirahang mga grupo ng tao na magkatulad ang kultura,

Pagsasanay 1: Pilipinas bilang isang Bansa

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives