Create better lessons quicker
เยื่อหุ้มเซลล์ - ควบคุมการผ่านของสาารเข้าและออกจากเซลล์, ไซโทรพลาสซึม - เป็นแหล่งเกิดปฏิกิริยาเคมีต่างๆ, นิวเคลียส - ควบคุมการทำงานของเซลล์และการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม, ไรโบโซม - สังเคราะห์โปรตีน, แวคิวโอล - เป็นที่เก็บสะสมของเสียภายในเซลล์, ไมโทคอนเดีย - เป็นแหล่งผลิตสารให้พลังงานสูง, ผนังเซลล์ - เพิ่มความแข็งแรงและป้องกันอันตราย, คลอโรพลาสต์ - ใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสง, เซนทริโอต - ช่วยดึงและจัดโครโมโซมในระยะเซลล์แบ่งตัว, ไลโซโซม - บรรจุเอนไซม์ที่มีสมบัติในการย่อยสารต่างๆและทำหน้าที่ย่อยเชื้อโรค,

หน้าที่Cell

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives