Create better lessons quicker
1) Trapez je četverokut koji ima a) barem dva para usporednih stranica b) barem jedan par usporednih stranica c) barem jedan par okomitih stranica 2) Stranice trapeza koje nisu usporedne nazivamo a) visine b) krakovi c) dijagonale 3) Mjere kutova uz krak trapeza zajedno iznose a) 120° b) 270° c) 180° 4) Jednakokračni trapez je osnosimetričan obzirom na pravac koji prolazi a) polovištima krakova b) polovištima osnovica c) polovištima dijagonala 5) Visina trapeza je dužina koja spaja pravce na kojima leže a) krakovi trapeza b) osnovice trapeza c) dijagonale trapeza 6) Površina trapeza je a) P = 1/2 × (a + c) × v b) P = 1/2 × (b + d) × v c) P = (a + c) × v

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives