Create better lessons quicker
瞩目 - zhǔmù, 色彩斑斓 - sè cǎi bān lán, 全力以赴 - quánlìyǐfù, 橄榄枝 - gǎnlǎnzhī, 苍穹 - cāngqióng, 投掷 - tóuzhì, 相映生辉 - xiàng yìng shēng huī, 彰显 - zhāngxiǎn, 膜拜 - móbài, 塑造 - sùzào,

华文第十六课生词与拼音(一)

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives