Create better lessons quicker
1) Kako je (po komu) Italija dobila ime? a) Italicima b) Grcima c) Kelti 2) Kako su zvali prostor na kojem su živjeli Grci u Italiji ? a) Velika Grčka b) Mala Grčka c) Južna Grčka 3) Koji će grad nastati od latinskih naselja na brežuljcima uz rijeku Tiber? a) Rim b) Milano c) Atena 4) Koji su prostor u Italiji naselili Gali? a) sjeverni dio b) južni dio c) srednji dio 5) Na kojem su dijelu Italije živjeli Grci? a) na sjevernom dijelu Italije b) na južnom dijelu i na Siciliji c) srednji dio Italije 6) Navedi neka italska plemena: a) Kelti, Sirakužani,  b) Latini, Umbri, Sabinjani c) Grci i Kartažani 7) Uz koju su rijeku živjeli Latini? a) uz lijevu obalu rijeke Tiber b) oko rijeke Arno c) uz rijeku Po 8) Iz kojeg su društvenog sloja mogli biti konzuli i senatori? a) iz svih slojeva b) iz redova plebejaca c) iz redova patricija 9) Koliko su vremena konzuli imali vlast a) 1 godina b) 4 godine c) doživotno 10) Navedi naziv za tijelo vlasti koje je vodilo državnu politiku, odlučivalo o financijama, ratu, miru i drugim najvažnijim pitanjima: a) Narodna skupština  b) Senat  c) Narodno vijeće 11) Republika u kojoj vlast imaju samo bogati građani je: a) demokratska republika  b) aristokratska republika c) pučka republika 12) Tri glavna tijela vlasti u Rimskoj republici su: a) kralj, vitezovi i ratno vijeće  b) dva konzula, Senat i Narodna skupština 13) Navedi narode koji su najviše utjecali na rimsku vjeru i kulturu: a) Egipćani i Feničani  b) Grci i Etruščani c) Etruščani i Vikinzi 14) Rimski naziv za trg je: a) kvorum  b) forum c) koloseum 15) Ime božice ognjišta i vatre je: a) Vesta  b) Prozerpina c) Cerera 16) Ime božice mudrosti je: a) Sofija b) Titanija c) Minerva d) Sofija 17) Ime Jupiterove žene (zaštitnice braka) je: a) Sulpicija  b) Junona c) Dijana 18) Lari i penati nazivi su za: a) društveni slojevi b) sluge i robove bogatih Rimljana c) kućne bogove starih Rimljana 19) Što je akvedukt? a) vodovod  b) glavna cesta c) kanalizacija 20) Vrhovni bog u rimskoj mitologiji je: a) Saturn  b) Jupiter  c) Mars 21) Kakvu su državu Rimljani uspostavili nakon Tarkvinija Oholog? a) monarhiju  b) republiku c) carevinu 22) Koja je životinja othranila Romula i Rema? a) vučica  b) lisica c) ovca 23) Koliko je bilo naselja iz kojih je prema legendi nastao grad Rim? a) 10  b) 7 c) 3 24) Posljednji rimski kralj bio je: a) Tarkvinije Oholi  b) Numa Pompilije c) Eneja 25) Tko je (prema legendi) osnovao Rim? a) braća Romul i Rem b) Mars c) Eneja 26) Tko je bio prvi rimski kralj? a) Romul  b) Agripa c) Tarkvinije Stariji (Prisk) 27)  U 6. st. pr. Kr. rimskim prostorom zavladali su: a) Samnićani  b) Etruščani c) Grci 28) Uz koju je rijeku nastao Rim? a) rijeku Po  b) rijeku Tiber  c) rijeku Arno 29) Kako su se zvali predstavnici (zastupnici) plebejaca? a) plebejski senatori  b) pučki tribuni c) plebejski tribuni 30) Koji je sloj rimskog društva bio slobodan, ali nije sudjelovao u vlasti iako je plaćao poreze i išao u vojsku? a) plebejci  b) patriciji c) magistrati 31) Najvažnije pravo koje su imali pučki tribuni je pravo: a) veto b) ubiranja poreza c) neplaćanja poreza 32) Navedi dva sloja od kojih je bilo sastavljeno rimsko društvo: a) patriciji i plebejci  b) aristokracija i demos 33) Navedi naziv za prve zapisane zakone u Rimu: a) Zakoni 18 ploča  b) Zakoni 12 ploča c) Zakoni 6 ploča 34) Što znači veto? a) sloboda  b) zabrana c) isključenje 35) Zagrebačka lanena knjiga nalazi se u: a) Arheološkom muzeju u Zagrebu  b) Sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu c) Povijesni muzej u Zagrebu 36) Od kojeg su naroda Etruščani primili pismo? a) od Asiraca b) od Grka  c) od Egipćana 37) Najduži zapis na etrurskom jeziku je: a) Zagrebačka lanena knjiga  b) Rimska ploča c) Egipatska ploča 38) Koje su graditeljske elemente Etruščani prvi koristili? a) stupove i krovove  b) lukove i svodove 39) Etrurski jezik je sve do danas ostao neodgonetnut. a) točno  b) netočno 40) Koji narod nije živio na prostoru Apeninskog poluotoka prije osnutka grada Rima? a) Latini b) Asirci c) Grci 41) Koji narod je bio gospodarski i kulturno najrazvijeniji na prostoru Apeninskog poluotoka? a) Kelti b) Latini c) Etruscani 42) Kako se zvao rimski vladajući sloj koji je potjecao iz aristokracije? a) Heloti b) Patriciji c) Perijeci 43) Tko je bio predstavnik plebejaca u senatu? a) Pater familias b) Konzul c) Pučki tribun 44) Na čelu republike su bila dva: a) Pučka tribuna b) Konzula c) Imperatora 45) TKO SVE ČINI KAPITOLIJSKO TROJSTVO a) MINERVA b) VESTA c) JUPITER d) JUNONA 46) Konzuli su bili: a) robovi b) patriciji c) plebejci 47) Rimska postrojba se zove a) legija b) legionar c) trijumf 48) Na čelu pobjedničke povorke je išao a) konzul b) Pučki tribun c) imperator 49) Svečani ulazak u grad nakon pobjede a) trijumf b) veto c) decimiranje 50) Puni ili a) Grci b) Spartanci c) Kartažani 51) Punski ratova je bilo a) 3 b) 2 c) 4 52) I. punski rat izbio je zbog a) Krete b) Korzike c) Sicilije 53) Rimljani su pobjedili u prvom ratu kad su izgradili a) utvrde b) brodove c) zidine 54) Pune u II. punskom ratu vodi a) Hanibal b) Kornelije Scipion c) Pir 55) II. punskom ratu sudjeluju po prvi put a) slonovi b) psi c) Konji 56) U II. punskom ratu Kartaga je izgubila mornaricu i a) Galiu b) Hispaniju c) Grčku 57) III. punskom ratu dešava se u a) I. st prije Krista b) II. st prije Krista c) III. st prije Krista 58) Nakon III. punskog rata Kartaga je a) pobijedila b) obnovljena c) spaljena 59) Od koga su guske spasile Rim? a) Grka b) Gala c) Puna 60) S kim su se Rimljani sukobili na jugu Italije? a) Punima b) Galima c) Grcima 61) Tko je pomagao Grcima? a) Pir b) Hanibal c) Tarkvinije Stariji

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives