Create better lessons quicker
1) Zrak je ... a) tekućina b) plin 2) Zrak je plin bez boje, okusa i mirisa. a) da b) ne 3) Zrak je plave boje i ugodnog mirisa. a) da b) ne 4) Zrak se sastoji od ... a) kisika b) dušika c) ugljikovog dioksida 5) Kisik je potreban za disanje ... a) biljkama b) životinjama c) čovjeku 6) Ugljikov dioksid je potreban ... a) biljkama b) životinjama c) čovjeku 7) Kisik stvaraju ... a) biljke b) životinje c) čovjek 8) Bez zraka ... a) možemo živjeti b) ne možemo živjeti 9) Smog je ... a) čisti zrak b) onečišćeni zrak 10) Zrak onečišćuju ... a) ispušni plinovi iz automobila b) otpadni plinovi iz tvornica c) dim iz kuća

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives