Create better lessons quicker
lǎo hǔ - 老虎, dì yī - 第一, pàng - 胖, shòu - 瘦, yī xiē - 一些, de - 得, kuài - 快 , zhī dào - 知道, pǎo děi kuài - 跑得快, pàng lǎohǔ dì yī - 胖老虎第一,

Switch template

Interactives

Leaderboard

Switch template

Interactives