1) Amas je? a) 1. l. sg. ind. prez. akt. b) 2. l. sg. ind. prez. akt. c) 3. l. sg. ind. prez. akt. 2) Moneor je? a) 1. l. sg. ind. prez. akt. b) 1. l. sg. ind. prez. pas. c) 1. l. sg. impf. akt. 3) Kako glasi 3. l. pl. ind. prez. akt. od scribo 3.? a) scribant b) scribint c) scribunt 4) Kako glasi nastavak za 2. l. pl. ind. prez. pas. a) mini b) ntur c) r 5) Učenici su opominjani. a) To je aktivna rečenica. b) To je pasivna rečenica. 6) Prebaci u pasiv: Učiteljica hvali Šimuna i Janka. a) Šimun i Janko hvale. b) Šimun i Janko bivaju hvaljeni od učiteljice. c) Šimun i Janko hvale učiteljicu. 7) Nastavi niz: bam, bas, ...; bamus, ..., bant a) bat, batur b) bat, bamini c) bat, batis 8) Imperfekt je prošlo nesvršeno vrijeme. a) Točno b) Netočno 9) Kako glasi 1. l. pl. impf. akt. od čitati? a) čitamo b) čitali smo c) čitat ćemo 10) Narrabant je? a) 1. l. sg. impf. akt. b) 2. l. pl. impf. akt. c) 3. l. pl. impf. akt. 11) Kako glasi 3. l. sg. impf. akt. od venio 4.? a) veniebam b) veniebat c) veniebamus 12) Nastavci bar, baris, batur, bamur, bamini, bantur su za impf. pas. a) Točno b) Netočno 13) Scribebaris je? a) 2. l. sg. ind. prez. pas. b) 2. l. sg. impf. pas. c) 2. l. sg. fut. I. akt. 14) 4. deklinacije naziva se još i -u deklinacija. a) Točno b) Netočno 15) Senatus odgovara padežima... a) G. i V. sg. i n., a. i v. pl. b) d. i ab. pl. c) D. sg. 16) Kojeg je roda imenica genu, us, n.? a) muškog b) ženskog c) srednjeg 17) Ua je nastavak za n. a. i v. pl. srednjeg roda. a) Točno b) Netočno 18) Fructui je? a) G. sg. b) D. sg. c) Ab. sg. 19) 4. deklinacija uglavnom ima imenice muškog i srednjeg roda. a) Točno b) Netočno 20) Quercuum je? a) N. sg. b) g. pl. c) d. i ab. pl.

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?