Create better lessons quicker
1) Koliko ima nacionalnih parkova u Gorskoj Hrvatskoj? a) 1 b) 2 c) 4 2) Koji je najmlađi nacionalni park u Hrvatskoj? a) Brijuni b) Sj.Velebit c) Krka d) Risnjak 3) Županijsko središte Ličko-senjske županije je a) Gospić b) Otočac c) Senjc 4) Brojem stanovnika koje je najveće naselje Ličko-senjske županije? a) Gospić b) Karlobag c) Otočac 5) Na području Gorske Hrvatske prevladavaju koje šume? a) Jele b) Bukve c) bora d) Smreke 6) Planinski prijevoj na Velebitu koji spaja Gospić s morem naziva se a) Mali Alan b) Vratnik c) Delnička vrata 7) Sa kojim tunelom je Lika spojena sa Dalmacijom a) Učka b) Mala Kapela c) Sv.Rok 8) Večina uvozne nafte doprema se u kojoj luci? a) Omišlja b) Šibenika c) Rijeke 9) Koliko termoelektrana ima u Zagrebu? a) 1 b) 2 c) 4 10) Gdje se nalazi nuklearna elektrana Krško? a) U Zagrebu b) U Ljubljani c) U Hrvatskoj nedaleko od granice sa Slovenijom d) U Sloveniji nedaleko od granice sa Hrvatskom 11) Luka na rijeci Savi je a) Karlovac b) Zagreb c) Vukovar d) Sisak 12) Na kojoj rijeci se Osijek nalazi? a) Dravi b) Savi c) Dunavu d) Raši 13) U Nizinskoj Hrvatskoj koji se od poljoprivrednih kultura najviše uzgajaju? a) Pšenica i kukuruz b) Voće i krumpir c) Krumpir i kukuruz 14) Koji grad na obroncima Papuka je poznat po svojim vrhunskim vinima? a) Đakovo b) Kutina c) Kutjevo 15) Koliko parkova prirode ima Nizinska Hrvatska? a) 1 b) 3 c) 5 d) 0 16) Najpoznatiji i najposječeniji dvorac Hrvatske je a) Trakošćan b) Veliki Tabor c) Miljana 17) Groblje Mirogoj nalazi se u: a) Karlovcu b) Zagrebu c) Varaždinu 18) Gdje se održava Špancirfest? a) Krapini b) Varaždinu c) Zagrebu 19) Na mjestu naselja Mursa razvio se koj grad? a) Vukovar b) Đakovo c) Osijeku 20) Glavni grad Hrvatske potkraj 18.st bio je: a) Varaždin b) Bjelovar c) Osijek d) Karlovac

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives