Create better lessons quicker
1) Penghasilan produk ialah aktiviti ___________________ atau _______________________ bagi memenuhi keperluan dan kehendak pelanggan pada masa kini dan akan datang dengan mengaplikasikan teknologi terkini.  a) menghasilkan produk baharu, menjual produk baharu b) menjual produk sedia ada, menghasilkan produk baharu c) menghasilkan produk baharu, mengubah suai produk sedia ada d) mengubah suai produk baharu, menghasilkan produk sedia ada 2) Rajah menunjukkan proses penyelesaian masalah inventif. Apakah A dan B? a) Penyelesaian masalah bukan inventif, Penambahbaikan b) Penyelesaian masalah inventif, Pengujian c) Pengujian/Penambahbaikan, Penyelesaian masalah inventif d) Penyelesaian masalah inventif, Pengujian/Penambahbaikan 3) Susun semula nombor berdasarkan proses penyelesaian masalah secara inventif yang betul. a) 1,2,3,4,5,6 b) 4,2,6,5,1,3 c) 4,5,6,2,3,1 d) 6,5,4,3,2,1 4) Projek Brief ialah proses perbincangan awal _______________ dengan ___________ yang turut dihadiri oleh _____________. a) pengurus projek, pelanggan, pereka bentuk b) pelanggan, pereka bentuk, pengurus projek c) pereka bentuk, pelanggan, pengurus projek d) pereka bentuk, pengurus projek, pelanggan 5) Rajah di bawah merupakan proses projek brief. Lengkapkan A dan B. a) Lakaran idea, Lakaran Akhir b) Pilihan Lakaran, Projek brief c) Projek brief, Lakaran akhir d) Lakaran akhir, Projek brief 6) Berikut merupakan kriteria pertimbangan utama dalam borang projek brief, kecuali ____________. a) Persembahan b) Kuantiti c) Anggaran kos seunit d) kualiti 7) Rajah di bawah menunjukkan justifikasi pemilihan teknologi. Apakah A? a) Tujuan penggunaan teknologi b) Kepentingan teknologi c) Kebaikan teknologi yang digunakan d) Kualiti teknologi yang digunakan 8) Gambar di bawah menunjukkan elemen ____________ a) Rupa b) Tekstur c) Ruang d) Garisan 9) Gambar di bawah merujuk kepada prinsip _____________. a) Kesatuan b) Kepelbagaian c) Harmoni d) Pengulangan 10) Maklumat yang perlu dinyatakan pada lakaran 3D ialah ________________, saiz produk dan komponen, ________________, komponen atau bahagian-bahagian produk, _________________________, dan elemen reka bentuk yang digunakan a) jenama produk, harga produk, kualiti produk b) fungsi produk, kualiti komponen yang digunakan, kos produk c) nama produk, bahan yang digunakan pada produk, prinsip reka bentuk yang digunakan  d) kos produk, prinsip reka bentuk yang digunakan, jenama produk

RBT Ting 3 Bab 2 (Pembangunan Produk)

Switch template

Interactives

Leaderboard

Open the box is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Similar activities from Community

Switch template

Interactives