Create better lessons quicker
1) Koji materijal od navedenih ne sada u prirodni graditeljskih materijal? a) Trava b) Lišće c) Kamen d) Staklo 2) Koje vrste materijala nisu materijali u graditeljstvu?  a) Kostrukcijski b) Vezivni c) Izolacijski d) Materijali za oblaganja e) Vrste goriva 3) Koja vrsta goriva je fosilno gorivo? a) Ugljen b) Uran c) Nafta d) Zemni plin 4) U kojem se stanju nalaze fosilna goriva u prirodi? a) Krutom b) Tekućem c) Ledenom d) Plinovitom 5) Koji od navedenih energetskih strojeva nisu energetski strojevi? a) Alatni b) Građevinski c) Vodeni kolo d) Vjetrnjača e) Parni stroj 6) Što je element? a) Tehnička tvorevina kao pojedinačni dio ili komponenta nekog sklopka. b) Tehničke tvorevine koju čini skup elemenata. c) Tehničke tvorevine koje prvenstveno služe za pretvaranje materijala iz jednog oblika u drugi. 7) Što su uređaji a) Uređaji su vrsta goriva b) uređaji su tehničke tvorevine kojima je osnovna zadaća pretvorba signala (informacija) c) uređaji su tehničke tvorevine kojima je temeljna zadaća pretvorba energije 8) Što je sklop? a) Sklop je tehnička tvorevina koju čini skup elemenata b) Sklop su tehničke tvorevine koje prvenstveno služe za pretvaranje materijala iz jednog oblika u drugi

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives