Create better lessons quicker
בזכות גורם המזל במשחק - גם לתלמידים שמתקשים בלימודים יש סיכוי להצליח, ההנאה במשחק - מובילה להנעה, המשחק יוצר אינטראקציה - המהווה דרך טבעית לאימון מיומנויות חברתיות, ההתנסות במצבים בעייתיים המתעוררים במהלך המשחק - מקדמים את הילד אל רמות חשיבה מוסריות גבוהות יותר, המשחק מאפשר למידה התנסותית - בניגוד ל"למידה בדרך של עיבוד מידע", התמדה, אמון ביכולת ולמידה מטעויות - הם הרגלי למידה הנלמדים בזכות משחק,

משחק ולמידה

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives