Create better lessons quicker
PV=const - Բոյլ-Մարիոտի օրենք, V1/V2=T1/T2 - Գեյ-Լյուսակի օրենքն արտահայտող հավասարումը, P1/P2=T1/T2 - Շառլի օրենքն արտահայտող հավասարումը, PV/T=const, m=const - Գազի վիճակի հավասարումը՝ ըստ Կլապեյրոնի, PV=m/MxRT - Մենդելև-Կլապեյրոնի հավասարումը,

Համապատասխանեցրու

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives