Create better lessons quicker
1) Jiāngxī de jìjié sìjì fēnmíng 江西的( )四季分明 a) 天气 b) 冬天 c) 夏天 d) 季节 2) 春天,( ),秋天,( )是四个季节。 a) 夏天 b) 下雨 c) 冬天 d) 下雪 3) 四个()都不一样,他们有自己特别的() a) 春天 b) 季节 c) 秋天 d) 朋友 e) 夏天 f) 冬天

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives