1) _κεανός a) ω b) ο 2) παγετ_νες a) ό b) ώ 3) π_γές a) ι b) η c) οι d) υ 4) _γρασία a) ι b) η c) υ d) οι 5) ατμόσφ_ρα a) ε b) αι 6) εξάτμ_ση a) η b) υ c) οι d) ι 7) _δρατμοί a) η b) υ c) οι d) ει 8) χαλάζ_ a) υ b) ι c) οι d) η 9) λ_μνες a) ί b) ή c) ύ d) οί 10) π_λαγος a) αί b) έ 11) δροσ_ζω a) ί b) ύ c) ή d) εί 12) βάφτ_ση a) οι b) υ c) η d) ι 13) εξατμίζομ_ a) αι b) ε 14) _γρός a) η b) ι c) υ d) οι 15) ατμ_ς a) ό b) ώ 16) _πόγειος a) υ b) ι c) οι d) η 17) υπόγ_ος a) ει b) ι c) οι d) η 18) κ_λάω a) η b) ι c) υ d) οι 19) αμμουδ_ά a) οι b) η c) υ d) ι 20) κ_λάδα a) ι b) ει c) υ d) οι 21) πλημμ_ρίζω a) η b) υ c) ι d) ει 22) πλ_μμυρίζω a) υ b) η c) ι d) οι 23) παγ_νω a) ό b) ώ 24) ξεδ_ψώ a) ι b) υ c) ει d) η 25) χ_μαρρος a) ί b) εί c) ύ d) ή 26) χ_νομαι a) ή b) ύ c) ί d) οί 27) δίκτ_ο a) υ b) ι c) οι d) η 28) _δρευση a) ή b) ί c) οί d) ύ 29) εμφιαλ_μένος a) ω b) ο 30) ν_ρουλάς a) ε b) αι 31) πλ_σιμο a) ύ b) ι c) οι d) η 32) ρ_άκια a) ι b) υ c) οι d) η 33) _δροφόρα a) υ b) ι c) η 34) σωλ_νας a) ή b) ί c) εί 35) υδραγωγ_ο a) ή b) ύ c) εί d) ί 36) δ_ξαμενή a) αι b) ε 37) δοχ_ο a) ύ b) ή c) ί d) εί 38) πόσ_μος ( οτιδήποτε επιτρέπεται να πιούμε) a) υ b) η c) ει d) ι 39) π_γάδια a) η b) υ c) ι d) οι 40) γλ_κός a) η b) ι c) οι d) υ 41) αλμ_ρός a) η b) υ c) ι d) οι 42) αντλ_α a) ί b) η c) υ d) οι 43) διάφαν_ς a) ω b) ο 44) κολ_μπήθρα a) η b) υ c) ι d) οι 45) βαφτ_ζομαι a) οί b) ί c) υ d) η 46) βαφτίζομ_ a) ε b) αι

Λεξιλόγιο 2ης Ενότητας Γλώσσας Δ' ☑ ©Ιφιγένεια Σταμούλη

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?