1) κατεβ-νω a) αί b) έ 2) κατ-βαίνω a) αι b) ε c) αί d) έ 3) φ-λλα a) ύ b) ί c) ή d) οί 4) σ-ννεφο a) ί b) ή c) οί d) ύ 5) σύνν-φο a) ε b) αι 6) Σεπτέμβρ-ς a) ι b) οι c) υ d) η 7) Σ-πτέμβρης a) ε b) αι 8) Σεπτ-μβρης a) έ b) αί c) ε d) αι 9) Οκτ-βρης a) ώ b) ό 10) χτ-πώ a) ι b) η c) υ d) οι 11) ισόγ-ο a) ι b) ει c) η d) οι 12) -σόγειο a) η b) ει c) ι d) υ 13) ολόχρ-σος a) η b) ι c) ει d) υ 14) σταγον-τσα a) ή b) ί c) η d) ι 15) σ-μμαθητής a) η b) ι c) υ d) οι 16) συμμαθ-τής a) ι b) η c) υ d) ει 17) μακροβούτ- a) η b) ι c) υ d) οι 18) κοχ-λι a) ή b) ύ c) ί d) η 19) αν-γω a) ή b) ύ c) οί d) ί 20) κ-ματα a) ή b) ύ c) ί d) οί 21) ψαρε-ω a) β b) υ c) ύ d) ί 22) φ-νή a) ο b) ω 23) χάρτ-νος a) ι b) υ c) η d) οι 24) κρ-φοκοιτάζω a) ι b) υ c) η d) ει 25) κρυφοκ-τάζω a) υ b) ι c) η d) οι 26) φ-τεινός a) ω b) ο c) ώ d) ό 27) φωτ-νός a) η b) ει c) υ d) ι 28) δ-ώροφος a) οι b) υ c) ι d) η 29) δι-ροφος a) ώ b) ό 30) καλοκ-ρινός a) αι b) ε 31) καλοκαιρ-νός a) η b) υ c) ι d) οι 32) ορ-νός a) ει b) η c) ι d) υ 33) ανάγν-ση a) ω b) ο 34) αν-βαίνω a) ε b) αι 35) ανεβ-νω a) έ b) αί 36) αριθμ-τική a) ι b) η c) οι d) υ 37) αρ-θμητική a) ι b) η c) υ d) ει 38) -λεκτρονικός a) υ b) ι c) ει d) η 39) σχολ-κός a) η b) υ c) ει d) ι 40) μήν-μα a) η b) ι c) υ d) ει 41) μ-νυμα a) ί b) ή c) εί d) οί 42) -πογραμμίζω a) η b) ι c) υ d) οι 43) υπογραμμ-ζω a) ή b) οί c) εί d) ί

Λεξιλόγιο 1ης Ενότητας Γλώσσας Δ'©Ιφιγένεια Σταμούλη

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?