1) Medical terminology should be used when you...  a) talk to patients. b) talk to your family and friends who know nothing about medicine. c) talk to your cats. d) talk to your colleagues. 2) Which component is always present in a medical term?  a) Root b) Suffix c) Prefix d) Combining vowel 3) Which component is almost always present in a medical term? a) Root b) Suffix c) Prefix d) Combining vowel 4) Tại sao chúng ta có thuật ngữ "Hepatitis" nhưng "Liveritis" thì lại sai?  a) Vì Hepat- là tên thông dụng còn Liver là gốc từ  b) Vì Liver là tên thông dụng còn Hepat- là gốc từ 5) Nếu có hơn 1 gốc từ cùng đại diện cho 1 cơ quan giải phẫu, thì khẳng định nào sau đây là sai? a) Các gốc từ có nguồn gốc khác nhau b) Các gốc từ có ý nghĩa khác nhau c) Các gốc từ có ý nghĩa tương tự nhau  6) Khi nào thì các nguyên âm nối (combining vowel) được sử dụng trong 1 thuật ngữ y khoa? a) Khi có từ 2 gốc từ trở lên kết hợp với nhau b) Khi có gốc từ kết hợp với hậu tố bắt đầu bằng nguyên âm c) Khi có gốc từ kết hợp với hậu tố bắt đầu bằng phụ âm d) Khi thuật ngữ có độ dài <10 ký tự

Introduction to Terminology - Thuật ngữ trong y học

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?