Create better lessons quicker
אף על פי שבשנים האחרונות [הצטרפו] נשים רבות לשוק העבודה, עדיין יש נשים ש[מתקשות] להתקבל לעבודה ולהתבסס בה לעומת גברים. במקומות עבודה רבים סבורים שהאישה אינה המפרנסת הראשית, ושהמשכורת שהיא [מרוויחה] היא משכורת שנייה. מחקרים [מראים] כי בתחומים מסוימים למעלה ממחצית הנשים נושרות מהעבודה בגילים 40-35. יש הסבורים כי נשירת הנשים [נגרמת] בגלל הקושי שלהן לשלב בין עבודה לבין משפחה., נשים רבות העומדות בראש משקי בית נאלצות לפתח שיטות שונות ל[הישרדות] כלכלית. פיתוח עסקים קטנים יכול לסייע לשנות את המצב הכלכלי של נשים. משום כך נשים רבות בעולם עוסקות ביזמות. לפני כשתים-עשרה שנה הפעילה אחת המכללות בארץ תוכנית ל[עידוד] יזמות. [השתתפות] נשים בתוכנית יכולה לתרום ל[העצמה] אישית ולחיזוק ה[דימוי] העצמי שלהן. שילוב נשים יתרום ל[העלאת] חלקן בשדרת הניהול והיזמות של ה[מדינה]..

שוק העבודה הנשי - בסעיף 1 שבצו את הפועל המתאים ובסעיף 2 שבצו את שם העצם המתאים

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives