Create better lessons quicker
1) Selesaikan. -8m + 1 = 19+ 4m a) -5 b) -3/2 c) 3/2 d) 5 2) Diberi 4p - q = -8 dan 2q -3p = -4.Cari nilai p. a) 2 b) 3 c) -3 d) -4 3) Selesaikan a/5 - 6=2a + 3 a) 6 b) -3 c) -4 d) -5 4) Antara berikut,yang manakah ialah persamaan linear dalam suatu pemboleh ubah? a) x + y =1 b) x^2 - x =4 c) 1/2y - 5=2 d) y+3 5) Tentukan nilai x yang memenuhi persamaan 2x + 7= 1 a) -4 b) -3 c) 3 d) 4 6) Antara berikut,yang manakah ialah persamaan linear dalam dua pemboleh ubah? a) x=4 b) x=y^2 - 4 c) x-y d) 3x+2y=0 7) Diberi persamaan 2x + 3y - 2 =0,hitung nilai y apabila x=4. a) -3 b) -2 c) 2 d) 3 8) Antara berikut,yang manakah bukan pasangan penyelesaian yang mungkin bagi 4p - 3q =12? a) p=-3,q= -8 b) p=0,q=-4 c) p=3 ,q=0 d) p=6,q=3 9) Cari nilai x yang memenuhi kedua-dua persamaan x+y=9 dan 3x-y=5 a) x=3.5 b) x=4 c) x=4.5 d) 5

TINGKATAN 1 PERSAMAAN LINEAR

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives