Create better lessons quicker
מתכות אלקליות: יסודות בטור 1 בטבלה היסודות, במגע של היסוד עם מים נפלט גז ולפעמים המגע מלווה בפיצוץ, במעבדה היסודות נשמרים בתוך שמן או נפט, מתכות רכות נחתכות בקלות, כל היסודות במשפחה במצב צבירה מוצק, גזים אצילים: יסודות בטור 8 בטבלה היסודות, כל היסודות במשפחה במצב צבירה גז, מופיעים בטבע כאטומים בודדים, אדישים כימית, נאון וארגון הם יסודות במשפחה, אחד היסודות במשפחה He , הלוגנים: יסודות בטור 7 בטבלה היסודות, אין מצב צבירה אחיד ליסודות במשפחה, יוצרים גזים צבעוניים ורעילים, בנויים מולקולות דו אטומיות, אל מתכות המתחברות בקלות ליסודות אחרים, יוד הוא יסוד ששייך למשפחה,

משפחות כימיות - הלוגנים, מתכות אלקליות וגזים אצילים

Switch template

Interactives

Leaderboard

Switch template

Interactives