Create better lessons quicker
kamara haszna - Árpád-korban az évenkénti pénzváltás, hospes - a latin „vendég” szó jelentése, serviens - a latin „szolga” réteg megnevezése, regálé jövedelem - királyi felségjogon szerzett jövedelmek, pénzverő kamara - a nyersfém beváltását és a pénzverést végző hivatal, bárók - a magyar főnemességet jelölő fogalom a XIII-XV. század között; szűkebben: országos méltóságokat betöltő személyek, szolgabíró - a nemesi vármegye hivatalnoka a XIII. századtól kezdve, nemesi vármegye - a királyi vármegye területén szerveződő közigazgatási egység, királyi vármegye - I. István által létrehozott államszervezeti egység, familiaritás - a hűbériség magyarországi változata, tartományurak - a XIII. század végén megerősödő bárók elnevezése, várjobbágy - a királyi vármegye katonaságának tisztje,

Késő Árpád-kor

by Anonymous

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives