Create better lessons quicker
有 - Have - yǒu, 没有 - Don't have - méi yǒu, 你家有几口人? - nǐ jiā yǒu jǐ kǒu rén?, 爸爸 - bàba, 妈妈 - māma, 哥哥 - gēge, 姐姐 - jiě jie, 弟弟 - dì di, 妹妹 - mèi mei, 谁? - shuí, 这个人是谁? - Who is this person?, 那个人是谁? - Who is that person?, 他是谁? - tā shì shuí?, 这 - zhè, 那 - nà, 个 - measurement word - gè,

Switch template

Interactives

Leaderboard

Switch template

Interactives