Create better lessons quicker
ALITERACJA - organizacja brzmieniowa wypowiedzi, umuzycznienie, ANAFORA - zwrócenie uwagi czytelnika na powtarzającą się cząstkę wypowiedzi, rytmizuje tekst, ANIMIZACJA - dynamizacja wypowiedzi, uniezwykla tekst, ANTYTEZA - zaakcentowanie różnic, zaznaczenie przeciwieństw, APOSTROFA - wprowadzenie podniosłego nastroju, ujawnienie adresata, BOTANIZACJA - kreowanie piękna, magiczność tekstu, wskazuje związki ze światem roślin, ENUMERACJA - wyszczególnienie elementów, spowolnienie akcji, EPIFORA - zwrócenie uwagi na powtórzenie, KOLOKWIALIZM - czyni tekst przystępniejszym, nadaje cechy potoczne, OKSYMORON - wydobywanie zaskakujących prawd, odsłanianie rzeczywistości, PARALELIZM - uporządkowanie wypowiedzi, podkreślenie zależności między opisywanymi elementami, PORÓWNANIE HOMERYCKIE - wydobywa podobieństwa, sygnał epopeiczności utworu, SYNESTEZJA - zaktywizowanie różnych typów wyobraźni, PERSONIFIKACJA - wyniesienie opisywanych elementów do rangi osoby, EKSKLAMACJA - wyrażanie silnych emocji,

Środki stylistyczne - funkcja

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives