Create better lessons quicker
1) gegessen a) essen b) gehen c) mennä d) syödä 2) gefunden a) feiern b) finden c) löytää d) juhlia 3) geflogen a) fliehen b) paeta c) lentää d) fliegen 4) gedacht a) dringen b) denken c) ajatella d) tunkeutua 5) geblieben a) bitten b) bleiben c) jäädä/ pysyä d) pyytää 6) gefahren a) fahren b) fallen c) pudota/ kaatua d) ajaa/ matkustaa 7) gelaufen a) lachen b) nauraa c) juosta /mennä / kävellä d) laufen 8) gegangen a) geben b) gehen c) antaa d) mennä 9) gewonnen a) gelingen b) onnistua c) gewinnen d) voittaa 10) gelungen a) gelingen b) gleichen c) olla saman näköinen d) onnistua

Saksan epäsäännölliset verbit 6. lk

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives

c