Create better lessons quicker
ЗБУТ - Условия на труд, които не водят до професионални болести и злополуки при работа и предпоставка за пълно физическо, психическо и социално благополучие на работещите лица., Професионална болест - Заболяване, което е настъпило под действието на вреден производствен фактор на работната среда или на трудовия процес., Безопасност на труда - Условия на труд, които изключват действието на опасни и вредни произвоизводствени фактори върху работещите., Трудова злополука - Всяко внезапно увреждане на здравето,станало по време, във връзка или по повод на извършената работа. , Хигиена на труда - Система, която осигурява и поддържа максимално високо равнище на физическо,умствено и социално благосъстояние на работещите от всички професии., Работодател - Всяко физическо или юридическо лице, което наема работещи по трудово правоотношение., Експозиция - Излагане на човешкия организъм на въздействието на физични, химични и биологични агенти., Риск - Вероятността за настъпване на възможна вреда при конкретни условия на употреба и/или експозиция., Професионален риск - Вероятността от възникване на неблагоприятни последици за здравето и безопастноста на работещите лица на работното място., Здравен риск - Вероятността от възникване на на неблагоприятни изменения в здравословното състояние при въздействие на вредни за здравето фактори., Работно обурудване - Всяка машина, апарат, инструмент, инсталация, устройство, уредба или съоражение, използвани при работа., Работно място - Зона на трудова дейност на един или повече изпълнители., Опасна зона - Всяка зона в и около работното оборудване и в работното място, в която съществува опастност за здравето или живота на работещите.,

Здравословни и безопасни условия на труд

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives

c