Create better lessons quicker
ЗБУТ - Условия на труд, които не водят до професионални болести и злополуки при работа и предпоставка за пълно физическо, психическо и социално благополучие на работещите лица., Професионална болест - Заболяване, което е настъпило под действието на вреден производствен фактор на работната среда или на трудовия процес., Безопасност на труда - Условия на труд, които изключват действието на опасни и вредни произвоизводствени фактори върху работещите., Трудова злополука - Всяко внезапно увреждане на здравето,станало по време, във връзка или по повод на извършената работа. , Хигиена на труда - Система, която осигурява и поддържа максимално високо равнище на физическо,умствено и социално благосъстояние на работещите от всички професии., Работодател - Всяко физическо или юридическо лице, което наема работещи по трудово правоотношение., Експозиция - Излагане на човешкия организъм на въздействието на физични, химични и биологични агенти., Риск - Вероятността за настъпване на възможна вреда при конкретни условия на употреба и/или експозиция., Професионален риск - Вероятността от възникване на неблагоприятни последици за здравето и безопастноста на работещите лица на работното място., Здравен риск - Вероятността от възникване на на неблагоприятни изменения в здравословното състояние при въздействие на вредни за здравето фактори., Работно обурудване - Всяка машина, апарат, инструмент, инсталация, устройство, уредба или съоражение, използвани при работа., Работно място - Зона на трудова дейност на един или повече изпълнители., Опасна зона - Всяка зона в и около работното оборудване и в работното място, в която съществува опастност за здравето или живота на работещите.,

Здравословни и безопасни условия на труд

by Ioanaiv

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives