1) Trajanje srednjeg vijeka je a) 5. - 10. st. b) 10.- 15. st. c) 5. - 15. st. 2) Gregorijanski koral je a) srednjovjekovno crkveno višeglasno pjevanje b) srednjovjekovno crkveno jednoglasno pjevanje c) renesansno crkveno višeglasno pjevanje 3) Renesansni britanski kralj koji je cijenio umjetnost i bavio se glazbom je a) Henrik VIII. b) Karlo Veliki c) Marco Polo 4) Jedno do prvih gudaćih glazbala je a) rebek b) kornamuza c) virginal 5) Manje čembalo se zove a) rebek b) kornamuza c) virginal 6) Renesansno puhaće glazbalo zove se a) blok flauta b) kornamuza c) rebek 7) Bali, baleti i kontradanza su plesovi a) ranog srednjeg vijeka b) kasnog srednjeg vijeka c) renesanse 8) Trubaduri su a) renesansni putujući glazbenici b) srednjovijekovni putujući glazbenici c) srednjovjekovni dvorski glazbenici 9) Žongleri su a) renesansni putujući glazbenici b) srednjovijekovni putujući glazbenici c) srednjovjekovni dvorski glazbenici 10) Najznačajnija otkrića glazbe srednjeg vijeka su a) gregorijanski koral i blok flauta b) notacija i višeglasje c) trubaduri i žongleri 11) Najznačajniji skladatelji renesanse su a) Palestrina i di Lasso b) Bach i Handel c) Mozart i Beethoven 12) Michenangelo i Leonardo da Vici su a) renesansni skladatelji b) srednjovjekovni umjetnici c) renesansni umjetnici 13) Renesansna svjetovna skladba zove se a) madrigal b) motet c) misa 14) Crkvena glazba renesanse se izvodila a cappella ili uz pratnju a) čembala b) orgulja c) virginala 15) Hurdy-gurdy je srednjovjekovno a) trzaće glazbalo s tipkama b) puhaće glazbalo s tipkama c) gudaće glazbalo s tipkama 16) Renesansno višeglasje se temelji na a) suprostavljanju dvije melodije b) jednoj glavnoj melodiji kojoj su ostale pratnja c) skladnom ispreplitanju dvije ili više melodija 17) U renesansi je zlatno razdoblje vokalne a) monofonije b) polifonije c) homofonije 18) Renesansna višeglasna skladba za zbor a cappella je a) misa b) madrigal c) motet 19) Srednjovjekovni putopisac zvao se a) Marco Polo b) Kolumbo c) Vasco da Gama 20) Renesansni umjetnici inspiraciju traže u umjetnosti a) srednjeg vijeka b) antike c) starog Egipta

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?