ŚRODKI STYLISTYCZNE (epitet, przenośnia, porównanie, onomatopeja, apostrofa, pytanie retoryczne, oksymoron, przerzutnia, wykrzyknienie, neologizm, archaizm, zdrobnienie, zgrubienie, ożywienie, uosobienie),, GATUNKI: Epika, liryka, dramat,, Gatunki synkretyczne (mieszane): ballada, satyra, dramat romantyczny,, Czasownik,, Rzeczownik,, Przymiotnik,, Liczebnik,, Zaimek,, Przysłówek,, Spójnik,, Przyimek,, Odmiana wyrazów przez przypadki,, Rodzaje wierszy: wiersz wolny, biały,, Epoki literackie,, Rodzaje tekstów: tekst informacyjny, literacki, popularnonaukowy, naukowy,, Pojęcia: akt, scena, tekst główny, didaskalia, monolog, dialog;, Komizm, rodzaje komizmu,, Upodobnienia fonetyczne, uproszczenia grup spółgłoskowych i utrata dźwięczności w wygłosie;, Rozróżnianie wypowiedzenia od zadania, pojęcia: zdanie złożone, zdanie złożone współrzędnie, podrzędnie, równoważnik zdania,, Części zdania: podmiot, orzeczenie, przydawka, dopełnienie, okolicznik,, Mowa zależna i niezależna,, Zasady akcentowania w języku polskim,, Pojęcie stylu, styl potoczny, urzędowy, artystyczny, naukowy, publicystyczny,, Zasady pisowni ,,u” oraz ,,ó”, Zasady pisowni ,,rz” oraz ,,ż”, Zasady pisowni ,,ch” oraz ,,h”, Zasady pisowni ,,ą” oraz ,,ę”, Pisownia ,,NIE” z różnymi częściami mowy, Zaproszenie,, Życzenia,, Dedykacja,, Podziękowania,, Gratulacje,, List,, Ogłoszenie,, Pamiętnik,, Charakterystyka,, Opis,, Opowiadanie,, Recenzja,, Rozprawka,, Tworzenie tezy, hipotezy oraz argumentów,, Odróżnianie przykładu od argumentu,, Charles Dickens, Opowieść wigilijna;.

Theme

Options

Leaderboard

Random wheel is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?