Koliko konjugacija ima latinski jezik? , U latinskom jeziku postoji __________ deklinacija., Koliko je rodova u trećoj deklinaciji? , Navedi nastavke po licima za aktiv konjugacije u indikativu, Kojoj deklinaciji pripadaju pridjevi? , Navedi jednu imenicu i pridjev u m. , Navedi jednu imenicu i pridjev u f., Navedi jednu imenicu i pridjev u n., Navedi obilježja III. - i deklinacije s obzirom na nastavke u padežima, Koje sve riječi pripadaju III. -i deklinaciji?, Kako glasi glagol BITI na latinskom jeziku? Navedi ga po licima., Navedi glagol biti u imperfektu., Što je značajno za petu deklinaciju?.

Theme

Options

Leaderboard

Random wheel is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?